List of administrative divisions of Xinjiang

List of administrative divisions of Xinjiang

Xinjiang Uyghur
Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Ürümqi
Prefectural level divisions
Sub-provincial autonomous prefectures 1
Prefectural cities 3
Prefectures 6
Autonomous prefectures 4
County level divisions
County cities 24*
Counties 62
Autonomous counties 6
Districts 12
Township level divisions
Towns 308
Townships 582
Ethnic townships 43
Subdistricts 145
District public offices 1
* 8 of the 24 County cities are administered by XPCC

Xinjiang, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Contents

 • Administrative divisions 1
 • Recent changes in administrative divisions 2
 • Population composition 3
  • Prefectures 3.1
  • Counties 3.2
 • Drafted and proposed cities 4
  • Short-term drafted cities 4.1
  • Mid-term drafted cities 4.2
  • Long-term drafted cities 4.3
  • Proposed cities 4.4
  • Cancelled cities 4.5
 • Footnotes 5

Administrative divisions

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Xinjiang.

Prefecture level County Level
Name Uyghur
Ereb Yëziqi
(UEY)
Yengi Yezik̡ (UYY) Latin Yéziqi
(ULY)
SASM/GNC
official transcription
Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]
Ürümqi City
ئۈرۈمچى شەھىرى
Ürümqi Xəh̡iri
Ürümchi Shehiri
Ürümqi Xäĥiri
乌鲁木齐市
Wūlǔmùqí Shì
(Capital)
(6501)
Tianshan District تىيانشان رايونى Tiyanxan Rayoni Tiyanshan Rayoni Tiyanxan Rayoni 天山区 Tiānshān Qū 650102
Saybagh District سايباغ رايونى Saybaƣ Rayoni Saybagh Rayoni Saybaĝ Rayoni 沙依巴克区 Shāyībākè Qū 650103
Xinshi District يېڭىشەھەر رايونى Yengixəhər Rayoni Yéngisheher Rayoni Yêngixähär Rayoni 新市区 Xīnshì Qū 650104
Shuimogou District بۇلاقتاغ رايونى Bulaqtagh Rayoni Bulaqtagh Rayoni Bulaqtagh Rayoni 水磨沟区 Shuǐmògōu Qū 650105
Toutunhe District تۇدۇڭخابا رايونى Tudunghaba Rayoni Tudungxaba Rayoni Tudunghaba Rayoni 头屯河区 Tóutúnhé Qū 650106
Dabancheng District داۋانچىڭ رايونى Dabançeng Rayoni Dabancheng Rayoni Dabanqêng Rayoni 达坂城区 Dábǎnchéng Qū 650107
Midong District میدونگ رايونى Midong Rayoni Midong Rayoni Midong Rayoni 米山区 Dōngshān Qū 650109
Ürümqi County ئۈرۈمچى ناھىيىسى Ürümqi Nah̡iyisi Ürümchi Nahiyisi Ürümqi Naĥiyisi 乌鲁木齐县 Wūlǔmùqí Xiàn 650121
Karamay City
قاراماي شەھىرى
K̡aramay Xəh̡ri [2]
Qaramay Shehiri
K̂aramay Xäĥiri
克拉玛依市
Kèlāmǎyī Shì
(6502)
Dushanzi District مايتاغ رايونى Maytaƣ Rayoni Maytagh Rayoni Maytaĝ Rayoni 独山子区 Dúshānzǐ Qū 650202
Karamay District قاراماي رايونى K̡aramay Rayoni Qaramay Rayoni K̂aramay Rayoni 克拉玛依区 Kèlāmǎyī Qū 650203
Baijiantan District جەرەنبۇلاق رايونى Jərənbulak̡ Rayoni Jerenbulaq Rayoni Järänbulak̂ Rayoni 白碱滩区 Báijiǎntān Qū 650204
Urho District ئورقۇ رايونى Ork̡u Rayoni Orqu Rayoni Ork̂u Rayoni 乌尔禾区 Wū'ěrhé Qū 650205
Turpan City
تۇرپان شەھىرى
Turpan Xəh̡iri
Turpan Shehiri
Turpan Xäĥiri
吐鲁番市
Tǔlǔfān Shì
(6504)
Gaochang District قاراھوجا رايونى K̡araⱨoja Rayoni Qarahoja Rayoni K̂araĥoja Rayoni 高昌区 Gāochāng Qū 650402
Piqan County پىچان ناھىيىسى Piqan Nah̡iyisi Pichan Nahiyisi Piqan Naĥiyisi 鄯善县 Shànshàn Xiàn 650421
Toksun County توقسۇن ناھىيىسى Tok̡sun Nah̡iyisi Toqsun Nahiyisi Tok̂sun Naĥiyisi 托克逊县 Tuōkèxùn Xiàn 650422
Hami Prefecture
قۇمۇل ۋىلايىتى
K̡umul Vilayiti
Qumul Wilayiti
K̂umul Vilayiti
哈密地区
Hāmì Dìqū
(6522)
Hami City قۇمۇل شەھىرى K̡umul Xəh̡iri Qumul Shehiri K̂umul Xäĥiri 哈密市 Hāmì Shì 652201
Barkol Kazakh
Autonomous County
باركۆل قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى
Barkɵl K̡azak̡
Aptonom Nah̡iyisi
Barköl Qazaq
Aptonom Nahiyisi
Barköl K̂azak̂
Aptonom Naĥiyisi
巴里坤
哈萨克自治县
Bālǐkūn Hāsàkè
Zìzhìxiàn
652222
Yiwu County ئارا تۈرۈك ناھىيىسى Ara Türük Nah̡iyisi Ara Türük Nahiyisi Ara Türük Naĥiyisi 伊吾县 Yīwú Xiàn 652223
Changji Hui
Autonomous Prefecture

سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى
Sanji Huyzu Aptonom Oblasti
Sanji Xuyzu Aptonom Oblasti
Sanji Huyzu Aptonom Oblasti
昌吉回族自治州
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu
(6523)
Changji City سانجى شەھىرى Sanji Xəh̡iri Sanji Shehiri Sanji Xäĥiri 昌吉市 Chāngjí Shì 652301
Fukang City قۇتۇبى شەھىرى Fukang Xəh̡iri Fukang Shehiri Fukang Xäĥiri 阜康市 Fùkāng Shì 652302
Hutubi County قۇتۇبى ناھىيىسى K̡utubi Nah̡iyisi Qutubi Nahiyisi K̂utubi Naĥiyisi 呼图壁县 Hūtúbì Xiàn 652323
Manas County ماناس ناھىيىسى Manas Nah̡iyisi Manas Nahiyisi Manas Naĥiyisi 玛纳斯县 Mǎnàsī Xiàn 652324
Qitai County گۇچۇڭ ناھىيىسى Guqung Nah̡iyisi Guchung Nahiyisi Guqung Naĥiyisi 奇台县 Qítái Xiàn 652325
Jimsar County جىمىسار ناھىيىسى Jimisar Nah̡iyisi Jimisar Nahiyisi Jimisar Naĥiyisi 吉木萨尔县 Jímùsà'ěr Xiàn 652327
Mori Kazakh
Autonomous County
مورى قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى
Mori K̡azak̡
Aptonom Nah̡iyisi
Mori Qazaq
Aptonom Nahiyisi
Mori K̂azak̂
Aptonom Naĥiyisi
木垒哈萨克自治县 Mùlěi Hāsàkè Zìzhìxiàn 652328
Börtala Mongol
Autonomous Prefecture

بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Bɵrtala Mongƣul Aptonom Oblasti
Börtala Mongghul Aptonom Oblasti
Börtala Mongĝul Aptonom Oblasti
博尔塔拉蒙古自治州
Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu
(6527)
Bole City بۆرتالا شەھىرى Bɵrtala Xəh̡iri Börtala Shehiri Börtala Xäĥiri 博乐市 Bólè Shì 652701
Alashankou City ﺋﺎﻻﺗﺎﯞ ئېغىزى شەھرى Alataw Ëƣizi Xəh̡iri Alataw Eghizi Shehiri Alataw Êĝizi Xäĥiri 阿拉山口市 Ālāshānkǒu Shì 652702
Jinghe County جىڭ ناھىيىسى Jing Nah̡iyisi Jing Nahiyisi Jing Naĥiyisi 精河县 Jīnghé Xiàn 652722
Wenquan County ئارىشاڭ ناھىيىسى Arixang Nah̡iyisi Arishang Nahiyisi Arixang Naĥiyisi 温泉县 Wēnquán Xiàn 652723
Bayin'gholin Mongol
Autonomous Prefecture

بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Bayinƣolin Mongƣul Aptonom Oblasti
Bayingholin Mongghul Aptonom Oblasti
Bayinĝolin Mongĝul Aptonom Oblasti
巴音郭楞蒙古自治州
Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu
(6528)
Korla City كورلا شەھىرى Korla Xəh̡iri Korla Shehiri Korla Xäĥiri 库尔勒市 Kù'ěrlè Shì 652801
Luntai County بۈگۈر ناھىيىسى Bügür Nah̡iyisi Bügür Nahiyisi Bügür Naĥiyisi 轮台县 Lúntái Xiàn 652822
Yuli County لوپنۇر ناھىيىسى Lopnur Nah̡iyisi Lopnur Nahiyisi Lopnur Naĥiyisi 尉犁县 Yùlí Xiàn (not Wèilí) 652823
Ruoqiang County چاقىلىق ناھىيىسى Qak̡ilik̡ Nah̡iyisi Chaqiliq Nahiyisi Qak̂ilik̂ Naĥiyisi 若羌县 Ruòqiāng Xiàn 652824
Qiemo County چەرچەن ناھىيىسى Qərqən Nah̡iyisi Cherchen Nahiyisi Qärqän Naĥiyisi 且末县 Qiěmò Xiàn 652825
Yanqi Hui
Autonomous County
يەنجى خۇيزۇ
ئاپتونوم ناھىيىسى
Yənji Huyzu
Aptonom Nah̡iyisi
Yenji Xuyzu
Aptonom Nahiyisi
Yänji Huyzu
Aptonom Naĥiyisi
焉耆回族自治县 Yānqí Huízú Zìzhìxiàn 652826
Hejing County خېجىڭ ناھىيىسى Hejing Nah̡iyisi Xéjing Nahiyisi Hêjing Naĥiyisi 和静县 Héjìng Xiàn 652827
Hoxud County خوشۇت ناھىيىسى Hoxut Nah̡iyisi Xoshut Nahiyisi Hoxut Naĥiyisi 和硕县 Héshuò Xiàn 652828
Bohu County باغراش ناھىيىسى Baƣrax Nah̡iyisi Baghrash Nahiyisi Baĝrax Naĥiyisi 博湖县 Bóhú Xiàn 652829
Aksu Prefecture
ئاقسۇ ۋىلايىتى
Ak̡su Vilayiti
Aqsu Wilayiti
Ak̂su Vilayiti
阿克苏地区
Ākèsū Dìqū
(6529)
Aksu City ئاقسۇ شەھىرى Ak̡su Xəh̡iri Aqsu Shehiri Ak̂su Xäĥiri 阿克苏市 Ākèsū Shì 652901
Wensu County ئونسۇ ناھىيىسى Onsu Nah̡iyisi Onsu Nahiyisi Onsu Naĥiyisi 温宿县 Wēnsù Xiàn 652922
Kuchar County كۇچار ناھىيىسى Kuqar Nah̡iyisi Kuchar Nahiyisi Kuqar Naĥiyisi 库车县 Kùchē Xiàn 652923
Shayar County شايار ناھىيىسى Xayar Nah̡iyisi Shayar Nahiyisi Xayar Naĥiyisi 沙雅县 Shāyǎ Xiàn 652924
Toksu County توقسۇ ناھىيىسى Tok̡su Nah̡iyisi Toqsu Nahiyisi Tok̂su Naĥiyisi 新和县 Xīnhé Xiàn 652925
Baicheng County باي ناھىيىس Bay Nah̡iyisi Bay Nahiyisi Bay Naĥiyisi 拜城县 Bàichéng Xiàn 652926
Uqturpan County ئۇچتۇرپان ناھىيىسى Uqturpan Nah̡iyisi Uchturpan Nahiyisi Uqturpan Naĥiyisi 乌什县 Wūshí Xiàn 652927
Awat County ئاۋات ناھىيىسى Avat Nah̡iyisi Avat Nahiyisi Avat Naĥiyisi 阿瓦提县 Āwǎtí Xiàn 652928
Kalpin County كەلپىن ناھىيىسى Kəlpin Nah̡iyisi Kelpin Nahiyisi Kälpin Naĥiyisi 柯坪县 Kēpíng Xiàn 652929
Kizilsu Kirghiz
Autonomous Prefecture

قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى
K̡izilsu K̡irƣiz Aptonom Oblasti
Qizilsu Qirghiz Aptonom Oblasti
K̂izilsu K̂irĝiz Aptonom Oblasti
克孜勒苏柯尔克孜自治州
Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
(6530)
Artux City ئاتۇش شەھىرى Atux Xəh̡iri Atush Shehiri Atux Xäĥiri 阿图什市 Ātúshí Shì 653001
Akto County ئاقتو ناھىيىسى Ak̡to Nah̡iyisi Aqto Nahiyisi Ak̂to Naĥiyisi 阿克陶县 Ākètáo Xiàn 653022
Akqi County ئاقچى ناھىيىسى Ak̡qi Nah̡iyisi Aqchi Nahiyisi Ak̂qi Naĥiyisi 阿合奇县 Āhéqí Xiàn 653023
Ulugqat County ئۇلۇغچات ناھىيىسى Uluƣqat Nah̡iyisi Ulughchat Nahiyisi Uluqqat Naĥiyisi 乌恰县 Wūqià Xiàn 653024
Kashgar Prefecture
قەشقەر ۋىلايىتى
K̡əxk̡ər Vilayiti
Qeshqer Wilayiti
K̂äxk̂är Vilayiti
喀什地区
Kāshí Dìqū
(6531)
Kashgar City قەشقەر شەھىرى K̡əxk̡ər Xəh̡iri Qeshqer Shehiri K̂äxk̂är Xäĥiri 喀什市 Kāshí Shì 653101
Shufu County قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى K̡əxk̡ər Konaxəh̡ər
Nah̡iyisi
Qeshqer Konasheher
Nahiyisi
K̂äxk̂är Konaxäĥär
Naĥiyisi
疏附县 Shūfù Xiàn 653121
Shule County قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى K̡əxk̡ər Yengixəh̡ər
Nah̡iyisi
Qeshqer Yéngisheher
Nahiyisi
K̂äxk̂är Yêngixäĥär
Naĥiyisi
疏勒县 Shūlè Xiàn 653122
Yengisar County يېڭىسار ناھىيىسى Yengisar Nah̡iyisi Yéngisar Nahiyisi Yêngisar Naĥiyisi 英吉沙县 Yīngjíshā Xiàn 653123
Poskam County پوسكام ناھىيىسى Poskam Nah̡iyisi Poskam Nahiyisi Poskam Naĥiyisi 泽普县 Zépǔ Xiàn 653124
Yarkand County يەكەن ناھىيىسى Yəkən Nah̡iyisi Yeken Nahiyisi Yäkän Naĥiyisi 莎车县 Shāchē Xiàn 653125
Kargilik County قاغىلىق ناھىيىسى K̡aƣilik̡ Nah̡iyisi Qaghiliq Nahiyisi K̂aĝilik̂ Naĥiyisi 叶城县 Yèchéng Xiàn 653126
Makit County مەكىت ناھىيىسى Məkit Nah̡iyisi Mekit Nahiyisi Mäkit Naĥiyisi 麦盖提县 Màigàití Xiàn 653127
Yopurga County يوپۇرغا ناھىيىسى Yopurƣa Nah̡iyisi Yopurgha Nahiyisi Yopurĝa Naĥiyisi 岳普湖县 Yuèpǔhú Xiàn 653128
Peyziwat County پەيزىۋات ناھىيىسى Pəyzivat Nah̡iyisi Peyzivat Nahiyisi Päyzivat Naĥiyisi 伽师县 Gāshī Xiàn 653129
Maralbexi County مارالبېشى ناھىيىسى Maralbexi Nah̡iyisi Maralbeshi Nahiyisi Maralbêxi Naĥiyisi 巴楚县 Bāchǔ Xiàn 653130
Autonomous County
Taxkorgan Tajik
تاشقۇرقان تاجىك
ئاپتونوم ناھىيىسى
Taxk̡urk̡an Tajik
Aptonom Nah̡iyisi
Tashqurqan Tajik
Aptonom Nahiyisi
Taxk̂urk̂an Tajik
Aptonom Naĥiyisi
塔什库尔干
塔吉克自治县
Tǎshíkù'ěrgān
Tǎjíkè Zìzhìxiàn
653131
Hotan Prefecture
خوتەن ۋىلايىتى
Hotən Vilayiti
Hoten Wilayiti
Hotän Vilayiti
和田地区
Hétián Dìqū
(6532)
Hotan City خوتەن شەھىرى Hotən Xəh̡iri Hoten Shehiri Hotän Xäĥiri 和田市 Hétián Shì 653201
Hotan County خوتەن ناھىيىسى Hotən Nah̡iyisi Hoten Nahiyisi Hotän Naĥiyisi 和田县 Hétián Xiàn 653221
Karakash County قاراقاش ناھىيىسى K̡arak̡ax Nah̡iyisi Qaraqash Nahiyisi K̂arak̂ax Naĥiyisi 墨玉县 Mòyù Xiàn 653222
Pishan County گۇما ناھىيىسى Guma Nah̡iyisi Guma Nahiyisi Guma Naĥiyisi 皮山县 Píshān Xiàn 653223
Lop County لوپ ناھىيىسى Lop Nah̡iyisi Lop Nahiyisi Lop Naĥiyisi 洛浦县 Luòpǔ Xiàn 653224
Chira County چىرا ناھىيىسى Qira Nah̡iyisi Chira Nahiyisi Qira Naĥiyisi 策勒县 Cèlè Xiàn 653225
Yutian County كېرىيە ناھىيىسى Keriyə Nah̡iyisi Kériye Nahiyisi Kêriyä Naĥiyisi 于田县 Yútián Xiàn 653226
Minfeng County نىيە ناھىيىسى Niyə Nah̡iyisi Niye Nahiyisi Niyä Naĥiyisi 民丰县 Mínfēng Xiàn 653227
Ili Kazakh
Autonomous
Prefecture

ئىلى قازاق
ئاپتونوم ئوبلاستى

Ili K̡azak̡
Aptonom Oblasti

Ili Qazaq
Aptonom Oblasti
Ili K̂azak̂
Aptonom Oblasti
伊犁哈萨克自治州
Yīlí Hāsàkè
Zìzhìzhōu
(Sub-provincial)
(6540)
Direct administration
(6540)
Yining City غۇلجا شەھىرى Ƣulja Xəh̡iri Ghulja Shehiri Ĝulja Xäĥiri 伊宁市 Yīníng Shì 654002
Kuitun City كۈيتۇن شەھىرى Küytun Xəh̡iri Küytun Shehiri Küytun Xäĥiri 奎屯市 Kuítún Shì 654003
Korgas (Huocheng) City قورعاس شەھىرى K̡orğas Xəh̡iri Qorğas Shehiri K̂orğas Xäĥiri 霍尔果斯市 Huò'ěrguǒsī Shì 654004
Yining County غۇلجا ناھىيىسى Ƣulja Nah̡iyisi Ghulja Nahiyisi Ĝulja Naĥiyisi 伊宁县 Yīníng Xiàn 654021
Qapqal Xibe
Autonomous County
چاپچال شىبە
ئاپتونوم يېزىسى
Qapqal Xibə
Aptonom Nah̡iyisi
Chapchal Shibe
Aptonom Nahiyisi
Qapqal Xibä
Aptonom Naĥiyisi
察布查尔
锡伯自治县
Chábùchá'ěr
Xībó Zìzhìxiàn
654022
Huocheng County قورغاس ناھىيىسى K̡orƣas Nah̡iyisi Qorghas Nahiyisi K̂orqas Naĥiyisi 霍城县 Huòchéng Xiàn 654023
Gongliu County توققۇزتارا ناھىيىسى Tok̡k̡uztara Nah̡iyisi Toqquztara Nahiyisi Tok̂k̂uztara Naĥiyisi 巩留县 Gǒngliú Xiàn 654024
Xinyuan County كۈنەس ناھىيىسى Künəs Nah̡iyisi Künes Nahiyisi Künäs Naĥiyisi 新源县 Xīnyuán Xiàn 654025
Zhaosu County موڭغۇلكۈرە ناھىيىسى Mongƣulkürə Nah̡iyisi Mongghulküre Nahiyisi Mongĝulkürä Naĥiyisi 昭苏县 Zhāosū Xiàn 654026
Tekes County تېكەس ناھىيىسى Tekəs Nah̡iyisi Tékes Nahiyisi Têkäs Naĥiyisi 特克斯县 Tèkèsī Xiàn 654027
Nilka County نىلقا ناھىيسى Nilk̡a Nah̡iyisi Nilqa Nahiyisi Nilk̂a Naĥiyisi 尼勒克县 Nílèkè Xiàn 654028
Tacheng Prefecture
تارباغاتاي ۋىلايىتى
Tarbaƣatay Vilayiti
Tarbaghatay Wilayiti
Tarbaĝatay Vilayiti
塔城地区
Tǎchéng Dìqū
(6542)
Tacheng City چۆچەك شەھىرى Qɵqək Xəh̡iri Chöchek Shehiri Qöqäk Xäĥiri 塔城市 Tǎchéng Shì 654201
Wusu City ۋۇسۇ شەھىرى Usu Xəh̡iri Usu Shehiri Usu Xäĥiri 乌苏市 Wūsū Shì 654202
Emin County دۆربىلجىن ناھىيىسى Dɵrbiljin Nah̡iyisi Dörbiljin Nahiyisi Dörbiljin Naĥiyisi 额敏县 Émǐn Xiàn 654221
Shawan County ساۋەن ناھىيىسى Savən Nah̡iyisi Saven Nahiyisi Savän Naĥiyisi 沙湾县 Shāwān Xiàn 654223
Toli County تولى ناھىيىسى Toli Nah̡iyisi Toli Nahiyisi Toli Naĥiyisi 托里县 Tuōlǐ Xiàn 654224
Yumin County چاغانتوقاي ناھىيىسى Qaƣantok̡ay Nah̡iyisi Chaghantoqay Nahiyisi Qaĝantok̂ay Naĥiyisi 裕民县 Yùmín Xiàn 654225
Hoboksar Mongol
Autonomous County
قوبۇقسار موڭغۇل
ئاپتونوم ناھىيىسى
K̡obuk̡sar Mongƣul
Aptonom Nah̡iyisi
Qobuqsar Mongghul
Aptonom Nahiyisi
K̂obuk̂sar Mongĝul
Aptonom Naĥiyisi
和布克赛尔
蒙古自治县
Hébùkèsài'ěr
Měnggǔ Zìzhìxiàn
654226
Altay Prefecture
ئالتاي ۋىلايىتى
Altay Vilayiti
Altay Wilayiti
Altay Vilayiti
阿勒泰地区
Ālètài Dìqū
(6543)
Altay City ئالتاي شەھىرى Altay Xəh̡iri Altay Shehiri Altay Xäĥiri 阿勒泰市 Ālètài Shì 654301
Burqin County بۇرچىن ناھىيىسى Burqin Nah̡iyisi Burchin Nahiyisi Burqin Naĥiyisi 布尔津县 Bù'ěrjīn Xiàn 654321
Fuyun County خْكتْكاَي ناھىيىسى Koktokay Nah̡iyisi Koktokay Nahiyisi Koktokay Naĥiyisi 富蕴县 Fùyùn Xiàn 654322
Fuhai County بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى Burultok̡ay Nah̡iyisi Burultoqay Nahiyisi Burultok̂ay Naĥiyisi 福海县 Fúhǎi Xiàn 654323
Habahe County قابا ناھىيىسى K̡aba Nah̡iyisi Qaba Nahiyisi K̂aba Naĥiyisi 哈巴河县 Hābāhé Xiàn 654324
Qinggil County چىڭگىل ناھىيىسى Qinggil Nah̡iyisi Chinggil Nahiyisi Qinggil Naĥiyisi 青河县 Qīnghé Xiàn 654325
Jeminay County جېمىنەي ناھىيىسى Jeminəy Nah̡iyisi Jéminey Nahiyisi Jêminäy Naĥiyisi 吉木乃县 Jímùnǎi Xiàn 654326
Direct administration
Xinjiang Production and
Construction Corps

(6590)
Shihezi City شىخەنزە شەھىرى Xihənzə Xəh̡iri Shixenze Shehiri Xihänzä Xäĥiri 石河子市 Shíhézǐ Shì 659001
Aral City ئارال شەھىرى Aral Xəh̡iri Aral Shehiri Aral Xäĥiri 阿拉尔市 Ālā'ěr Shì 659002
Tumushuke City تۇمشۇق شەھىرى Tumxuk̡ Xəh̡iri Tumshuq Shehiri Tumxuk̂ Xäĥiri 图木舒克市 Túmùshūkè Shì 659003
Wujiaqu City ۋۇجياچۈ شەھىرى Vujyaqü Xəh̡iri Wujyachü Shehiri Vujyaqü Xäĥiri 五家渠市 Wǔjiāqú Shì 659004
Beitun City بەيتۈن شەھىرى Bəatün Xəh̡iri Beatün Shehiri Bäatün Xäĥiri 北屯市 Běitún Shì 659005
Tiemenguan City باشئەگىم شەھىرى Baxəgym Xəh̡iri Bashegym Shehiri Baxägym Xäĥiri 铁门关市 Tiĕménguān Shì 659006
Shuanghe City قوشئۆگۈز شەھىرى K̡oxɵgüz Xəh̡iri Qoshögüz Shehiri K̂oxögüz Xäĥiri 双河市 Shuānghé Shì 659007
Kokdala City كۆكدالا شەھىرى Kɵkdala Xəh̡iri Kökdala Shehiri Kökdala Xäĥiri 可克达拉市 Kěkèdálā Shì 659008

Recent changes in administrative divisions

Date Before After Note
1999-08-10 Nanshan Mining District Nanquan District renamed
2001 Ili Prefecture Ili Kazakh Autonomous Prefecture upgraded
2002-03-09 parts of Tianshan District Dabancheng District merged into
Nanquan District Dabancheng District renamed
2002-09-17 parts of Aksu (county-level city) Aral (county-level city — administered by XPCC) established
parts of Maralbexi County Tumxuk (county-level city — administered by XPCC) established
parts of Changji (county-level city) Wujiaqu (county-level city — administered by XPCC) established
2007-06-30 Miquan (county-level city) Midong District transferred: Changji Pref. to Ürümqi & established
Dongshan District Midong District merged & established
2011-12-20 parts of Altay (county-level city) Beitun (county-level city — administered by XPCC) established
2012-12-17 parts of Korla (county-level city) Tiemenguan (county-level city — administered by XPCC) established
parts of Bole (county-level city) Alashankou (county-level city) established
parts of Jinghe County Alashankou (county-level city) established
2014-01-25 parts of Bole (county-level city) Shuanghe (county-level city — administered by XPCC) established
2014-06-26 parts of Huocheng County Korgas (county-level city) established
2015-03-16 parts of Huocheng & Qapqal County Kokdala (county-level city — administered by XPCC) established
Turpan Prefecture Turpan (prefecture-level city) upgraded
Turpan (county-level city) Karahoja District upgraded

Population composition

Prefectures

Prefecture 2010 2000
Altay 603,283 561,667
Bortala 443,680 424,040
Tacheng 1,219,212
Karamay 391,008 270,232
Changji 1,428,587 1,331,929
ÜrümqiÜrümqi 3,112,559 2,081,834
Turpan 622,903 550,731
Hami 572,400 492,096
Ili 2,482,592 2,209,623
Kizilsu 525,599
Kashgar 3,979,321 3,405,713
Aksu 2,370,809 1,980,354
Hotan 2,014,362 1,681,310
Bayingolin 1,278,486 1,056,970

Counties

Name Prefecture 2010
Tianshan ÜrümqiÜrümqi 696,277
Saybagh ÜrümqiÜrümqi 664,716
Xinshi District, ÜrümqiXinshi ÜrümqiÜrümqi 730,307
Shuimogou ÜrümqiÜrümqi 390,943
Toutunhe ÜrümqiÜrümqi 172,796
Dabancheng ÜrümqiÜrümqi 40,657
Midong ÜrümqiÜrümqi 333,676
ÜrümqiÜrümqi ÜrümqiÜrümqi 83,187
Karamay Karamay 261,445
Dushanzi Karamay 69,361
Baijiantan Karamay 50,422
Urho Karamay 9,780
Karahoja Turpan 273,385
Piqan Turpan 231,297
Toksun Turpan 118,221
Hami Hami 472,175
Yiwu Hami 24,783
Barkol Hami 75,442
Kashgar Kashgar 506,640
Shufu Kashgar 311,960
Shule Kashgar 312,455
Yengisar Kashgar 262,067
Poskam Kashgar 206,936
Yarkand Kashgar 762,385
Kargilik Kashgar 454,328
Makit Kashgar 258,978
Yopurga Kashgar 147,688
Peyziwat Kashgar 381,767
Maralbexi Kashgar 336,274
Taxkorgan Kashgar 37,843
Hotan(shi) Hotan 322,300
Hotan(xian) Hotan 269,941
Karakash Hotan 500,114
Pishan Hotan 258,210
Lop Hotan 232,916
Chira Hotan 147,050
Keriye Hotan 249,899
Minfeng Hotan 33,932
Tacheng Tacheng 163,606
Wusu Tacheng 215,430
Emin Tacheng 207,735
Shawan Tacheng 206,968
Toli Tacheng 93,896
Yumin Tacheng 55,507
Hoboksar Tacheng 51,634
Altay Altay 19,0064
Burqin Altay 66,758
Fuyun Altay 87,886
Fuhai Altay 81,845
Habahe Altay 82,507
Qinggil Altay 58,858
Jeminay Altay 35,365
Changji Changji 426,253
Fukang Changji 165,006
Hutubi Changji 210,201
Manas Changji 237,558
Qitai Changji 210,566
Jimsar Changji 113,284
Mori Changji 65,719
Bole Bortala 259,557
Alashankou Bortala not established
Jinghe Bortala 139,661
Wenquan Bortala 73,700
Korla Bayin'gholin 549,324
Luntai Bayin'gholin 116,166
Yuli Bayin'gholin 96,068
Ruoqiang Bayin'gholin 35,580
Qiemo Bayin'gholin 65,572
Hejing Bayin'gholin 160,804
Hoxud Bayin'gholin 72,556
Bohu Bayin'gholin 54,788
Yanqi Bayin'gholin 127,628
Aksu Aksu 535,657
Wensu Aksu 233,933
Kuchar Aksu 462,588
Shayar Aksu 257,502
Toksu Aksu 172,064
Baicheng Aksu 229,252
Uqturpan Aksu 197,990
Awat Aksu 237,562
Kalpin Aksu 44,261
Artux Kizilsu 225,054
Akto Kizilsu 181,049
Akqi Kizilsu 39,764
Ulugqat Kizilsu 54,140
Yining(shi) Ili 515,082
Yining(xian) Ili 372,590
Kuitun Ili 166,261
Korgas (Huocheng) Ili not established
Huocheng Ili 352,689
Gongliu Ili 164,860
Xinyuan Ili 282,718
Zhaosu Ili 148,187
Tekes Ili 142,718
Nilka Ili 157,743
Qapqal Ili 179,744
Shihezi Direct administration 380,130
Aral Direct administration 166,205
Tumushuke Direct administration 213,300
Wujiaqu Direct administration 72,613
Beitun Direct administration not established
Tiemenguan Direct administration not established
Shuanghe Direct administration not established
Kokdala Direct administration not established

Drafted and proposed cities

Short-term drafted cities

County-level cities under Xinjiang UAR government
County-level cities under XPCC (Bingtuan)
County into county-level cities under Xinjiang UAR government

Mid-term drafted cities

County into county-level cities under Xinjiang UAR government

Long-term drafted cities

County into county-level cities under Xinjiang UAR government
County-level cities under XPCC (Bingtuan)

Proposed cities

Proposed prefecture-level cities under Xinjiang UAR government

Cancelled cities

Short-term drafted prefecture into prefecture-level city

Footnotes

 1. ^ 最新县及县以上行政区划代码(截止2014年10月31日)
 2. ^ Hənzuqə-Uyƣurqə luƣət. Xinjiang həlk̡ nəxriyati, Ürümqi 1974, p. 1170.